KINH TẾ CHIA SẺ

dot decoration

The Coi lấy kinh tế chia sẻ làm nền tảng hoạt động, đó là một hệ thống kinh tế – xã hội được xây dựng dựa trên việc chia sẻ công bằng giữa con người và con người, giữa con người và thiên nhiên.

Quyền lợi và trách nhiệm được chia sẻ không chỉ giữa các cá nhân, tổ chức tham gia vào dự án mà thiên nhiên cũng được coi là một thực thể đóng góp và được quyền chia sẻ công bằng.