Chương trình “KoN1 – Không rác thải nhựa 1 lần” đã và đang thực hiện tại Côn Đảo từ năm 2020, nhằm tăng cường ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý, xử lý, tái sử dụng, tái chế nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường.

 

Trả lời