KoN1

Chương trình “KoN1 – Không rác thải nhựa 1 lần” đã và đang thực hiện tại Côn Đảo từ năm 2020, nhằm tăng cường ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý, xử lý, tái sử dụng, tái chế nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải…